SEKRETESSPOLICY

Denna sekretesspolicy gäller behandlingen av de personuppgiftersom vi samlar in eller som du skickar in när du besökerbestseller.com, en varumärkesspecifik webbplats inom BESTSELLER-koncernensom t.ex. veromoda.com eller jackjones.com och när du använder enav våra appar.

Om du har omdirigerats till denna sekretesspolicy från envarumärkesspecifik webbplats, beror det på att ävendetta varumärke omfattas av denna sekretesspolicy eftersom detingår i BESTSELLER-koncernen. 

Bestseller Handels B.V., Koivistokade 1c, 1013 AC Amsterdam,Nederländerna, är personuppgiftsansvarig för depersonuppgifter som omfattas av denna sekretesspolicy.

Översikt

1. Vår deklaration om sekretess

2. Insamling och användning av dina personuppgifter

3. Utlämnande av personuppgifter

4. Överföring av personuppgifterutanför EU

5. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

6. Dina rättigheter

1. VÅR DEKLARATION OM SEKRETESS

Vi strävar efter att ge dig en suverän modeupplevelsefrån det ögonblick då du börjar kika runtpå de många stilarna, till det ögonblick dådu får din beställning. Som ett led i din shoppingupplevelse hososs, vill vi försäkra dig om att vi skyddar och respekterar dinsekretess och att vi hanterar alla dina personuppgifter med störstaomsorg.

Vi efterlever följande principer när vi hanterar dinapersonuppgifter:

 • Vi samlar in och lagrar personuppgifter för dessahuvudsyften:
  • Att packa och leverera din beställning
  • Kundtjänst
  • Att förbättra dinanvändarupplevelse
  • Marknadsföring
  • Att förebygga bedrägeri
  • Lagstadgade krav
 • Vi samlar bara in personuppgifter som vi behöver för desyften som anges ovan
 • Vi raderar dina personuppgifter när de inte längrebehövs
 • Vi säljer inte dina personuppgifter
 • Vi lagrar dina personuppgifter på ett säkertsätt
 • Nedan kan du läsa mer om hur och varför vi samlar in ochlagrar dina personuppgifter – och vem vi lämnar ut demtill.

  Du kan även läsa om hur du kan utöva dinrätt att få dina personuppgifter skyddade hos oss, t.ex. hur dukan begära åtkomst till dinapersonuppgifter. 

  2. INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV DINAPERSONUPPGIFTER

  Leverans av din beställning

  För att kunna hantera din beställning behöver vifå en del information från dig. När dubeställer från oss förser du oss med ditt namn, dinadress, din e-postadress, ditt telefonnummer, betalningsmetod samt givetvis vilkaprodukter du vill köpa. Vi använder denna information föratt kunna hantera din beställning, inklusive att skicka enbeställningsbekräftelse, packa och leverera dinbeställning.

  Kundtjänst

  När du kontaktar vår kundtjänst via e-post,chatt, telefon osv., registrerar vi de personuppgifter du förser oss med.Vår kundtjänst har tillgång till all information om dinbeställning för att kunna hjälpa dig påbästa möjliga sätt, oavsett om du har frågor omstatusen på din beställning eller vill returnera en produkt,t.ex. via vår online-returportal. Vår kundtjänst kanäven se eventuell tidigare korrespondens med dig eftersom ävendetta bidrar till att ge dig bättre service.

  Om du använder vår tjänst "Meddelamig", kommer vi att använda din e-postadress, i enlighet med dinbegäran, för att meddela dig när en viss varaåter finns i lager.

  Förbättring av dinanvändarupplevelse

  Vi strävar konstant efter att ge dig en optimal användar-och shoppingupplevelse på vår webbplats. Detta gör vipå olika sätt, men en viktig del i detta arbete är attspåra ditt surfbeteende på vår webbplats ochpå våra sociala medieplattformar så att vi kanförbättra användarvänligheten, layouten och denövergripande kundupplevelsen av vår webbplats. Det görvi genom att använda cookies. Du kan läsa mer omcookies HÄR. Slutligen använder vi dinasurfdata för att rekommendera produkter till dig som vi tror att du kommeratt gilla.

  Marknadsföring

  För att vi ska kunna förse dig med bästamöjliga moderåd och de mest relevanta nyheterna ochmarknadsföringsmaterialet, använder vi och våraannonseringspartners dina personuppgifter för att skräddarsyrekommendationer och kampanjer på vår webbplats åt digoch för att visa dig relevanta annonser på andra webbplatser,sociala medienätverk och appar.

  För att kunna göra detta använder vi informationom din användning av våra webbplatser och tjänster, somtill exempel beställningshistorik, tidigare korrespondens ochprofilinformation. Denna information kan komma att kombineras med annan informationsom du har tillhandahållit till våra annonseringspartners ellersom de själva har samlat in. Våra partners kan användacookies för att samla in information när du besökervår webbplats. Läs mer om de cookies som användspå vår webbplats HÄR. 

  Du kan alltid invända mot vår behandling av dinapersonuppgifter för direkta marknadsföringssyften genom attanvända vårt förfrågningsformulär,som du kan hitta HÄR.

  Nedan kan du läsa mer om hur vi skräddarsyr vårmarknadsföring till våra kundklubbsmedlemmar, användarnaav våra appar och genom våramarknadsföringscookies.

  I                    Kundklubbar

  Om du har anmält dig till någon av vårakundklubbar, använder vi informationen om dig för att skickanyhetsbrev med erbjudanden, information om nya produkter, modeguider o.s.v.utifrån dina preferenser. Du kan läsa mer om medlemskap i despecifika kundklubbarna och deras villkor och bestämmelser samtsekretesspolicy HÄR. 

  II                  Vår app

  I våra appar kan du välja att fåpush-meddelanden från oss gällande olikakampanjer.

  Om du har aktiverat platstjänsten i din mobiltelefon kan vi kommaatt använda sådan information för att skickapush-meddelanden till dig när du befinner dig nära någonav våra butiker.

  Du kan när som helst inaktivera meddelandena ochplatstjänsten i inställningarna i din mobiltelefon.

  III                 Cookiebaserad marknadsföring

  En del av våra marknadsföringsaktiviteter ärbaserade på cookies. Bland annat samlar de marknadsföringscookiessom vi använder in information om din stil- och storlekspreferens,enhets-ID, geografisk positionering baserad på din IP-adress och dittallmänna surfbeteende på våra webbplatser. Dessacookies spårar även vilka annonser du redan har sett, hurmånga gånger du har sett dem, huruvida du har klickatpå dem samt huruvida du har beställt något eller inteefter det att du har klickat på annonsen. Dessutom kan vissa av dessacookies spåra dig även när du besöker andrawebbplatser eller sociala medienätverk. 

  Vi använder denna information för att skräddarsyrekommendationerna och kampanjerna på våra webbplatseråt dig och för att visa dig relevanta annonser på andrawebbplatser som t.ex. sociala medienätverk ochjämförelseshoppingmotorer såväl som andraapplikationer. Om du till exempel har kikat på ett specifikt par jeans,kan vi visa dig annonser för just det paret jeans eller liknande jeans inyhetsflödet på dina sociala medier.

  Dessutom kan vi även komma att kombinera den information somsamlats in av cookies med din beställningshistorik, tidigare korrespondensoch annan information som du har tillhandahållit till oss förmarknadsföringssyften.

  Du kan läsa mer om hur vi använder cookies HÄR. 

  Du kan även välja bort intressebaserad annonsering genomatt besöka följande webbplatser:

  http://www.networkadvertising.org/choices/

  http://www.youronlinechoices.com/

  Min Sida

  Om du väljer att skapa ett personligt kundkonto (Min Sida)måste du lämna ut ditt namn och din e-postadress till oss. Du kanäven välja att ge oss ditt telefonnummer och dinadress.

  Min Sida ger dig en översikt över din kundvagn och dinbeställningshistorik.

  Du kan när som helst uppdatera eller radera ditt konto genom attlogga in.

  Att förebygga bedrägeri

  Vi använder de personuppgifter du anger när dubeställer för att upptäcka och förebyggabedrägerier. För dessa syften kan vi ävenerhålla ytterligare information från vårabetalningslösningspartners.

  Lagstadgade krav

  Vi använder och lagrar dina personuppgifter för attefterleva lagstadgade krav, t.ex. bokföringsregelverk.

  Juridiska grunder för insamling och användning av dinapersonuppgifter

  Vi samlar in och använder dina personuppgifter påföljande juridiska grunder:

  1. Vårt genomförande av ett kontrakt,jämför GDPR-artikel 6, 1 (b)

  • Leverans av din beställning

  2. Vårt juridiska intresse, jämför GDPR-artikel6, 1 (f)

  • Kundtjänst
  • Förbättring av dinanvändarupplevelse
  • Detektering och förebyggande avbedrägeri
  • Analys, användarupplevelse och utveckling baserat påcookies

  3. Ditt samtycke, jämför GDPR-artikel 6, 1(a)

  • Kundklubb
  • Min Sida
  • Marknadsföring genom push-meddelanden i appar
  • Cookie-baserad marknadsföring

  4. Vårt juridiska skyldigheter, jämförGDPR-artikel 6, 1 (c)

  • Lagstadgade krav  

  3. UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

  För att kunna tillhandahålla våratjänster, lämnar vi ut personuppgifter till vårapartners. Vi lämnar endast ut dina personuppgifter närså tillåts enligt lag och alla våra partnersär skyldiga att förvara dina personuppgifter på ettsäkert sätt. Vissa av våra partners är"personuppgiftsansvariga" och andra är"databehandlare".

  Personuppgiftsansvariga

  De partners som beskrivs nedan är personuppgiftsansvariga, vilketinnebär att de är direkt ansvariga för behandlingen avdina personuppgifter. Vi lämnar endast ut personuppgifter i denutsträckning det krävs för att de ska kunnautföra sina tjänster, t.ex. frakt.

  När du slutför en beställning, behandlas dinbetalning av våra betalningslösningspartners. Vissa avvåra betalningslösningspartners ärpersonuppgiftsansvariga, t.ex. Klarna, SoFort och PayPal. För att kunnaerbjuda dig dessa betalningsalternativ, kommer vi att förmedla vissa delarav dina personuppgifter, såsom kontakt- ochbeställningsuppgifter, för att betalningsleverantörernaska kunna bedöma huruvida du är kvalificerad för derasbetalningsalternativ och för att skräddarsy betalningsalternativenför dig. Du hittar mer information om dessa leverantörer,inklusive deras villkor och bestämmelser samt sekretesspolicyerpå deras webbplatser.

  Efter detta skickas din beställning till vårlagerpartner. När din beställning är packad och redo attskickas iväg delar vi ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer medvåra transportpartners för att kunna slutföra leveransentill dig.

  I marknadsföringssyfte kan vi komma att lämna uticke-reversibel och krypterad (hashad) information om dig och dinanvändning av våra webbplatser och tjänster tillvåra annonseringspartners, som kan komma att kombinera den med annaninformation som du har tillhandahållit direkt till dem eller som desjälva har samlat in. Vi delar även med oss av information somt.ex. din IP-adress och beställningshistorik till våraaffärspartners för att kunna betala ut kommission förderas hänvisningar till vår webbutik.

  Databehandlare

  De partners som beskrivs nedan är databehandlare som endast harrätt att behandla personuppgifter på uppdrag av oss och ienlighet med våra instruktioner.

  Vår betalningslösningspartner Adyen hanterar dinabetalningar som en databehandlare. Dina betalningsuppgifter skickas direkt tillAdyen, där de hanteras och lagras i en säker miljö ienlighet med lagstadgade regelverk.

  Våra tekniska tjänsteleverantörer behandlardina personuppgifter när de har åtkomst till våradatabaser eller lagrar personuppgifter i deras applikationer. Dessatjänsteleverantörer inkluderar t.ex.värdtjänsteeleverantörer, leverantörer avvår webbplatsplattform och leverantörer avmeddelandedistributionsverktyg.

  Dessutom har vi partners som förser oss med verktyg i samband medkundtjänst och kundupplevelser, t.ex. ett chattverktyg påvår webbplats eller ett feedbackverktyg förkundupplevelser.

  Slutligen, som en del av våra annonseringskampanjer delar vi medoss av icke-reversibel och krypterad (hashad) kundinformation, inklusivekontaktinformation till sociala medienätverk och till andra partners somgör kampanjerna tillgängliga för dig på sinawebbplatser eller i nyhetsflödet på dina socialamedier.

  Andra situationer då vi lämnar utpersonuppgifter

  För kundklubbsmedlemmar delar vi information om dinabeställningar och andra aktiviteter i våra online-butiker somt.ex. din online-kundvagn och din önskelista hoskundklubben.

  Om så krävs av juridiska skäl, ettdomstolsbeslut eller annat myndighetsbeslut, lämnar vi ut dinapersonuppgifter till relevant myndighet eller tredje part. Vi rapporteraräven bedrägerifall till relevant polismyndighet.

  4. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖREU

  Vissa av våra partners hanterar dina personuppgifterutanför EU. I sådant fall säkerställer vialltid att dina personuppgifter fortfarande omfattas av en adekvatdataskyddsnivå. Om inget annat anges, skyddasdataöverföringen av EU-kommissionens standardiseradedataskyddsbestämmelser. De partners som listas nedan är enhetersom är belägna utanför EU:

  • Google, USA
  • Salesforce, USA
  • Facebook, USA
  • Zendesk, USA
  • Pinterest, USA
  • Atlassian, USA

  Dessutom kan vissa av våra partners använda externaunderleverantörer (underentreprenörer) som ärbelägna utanför EU. I sådant fall ärvår partner skyldig att skydda dina personuppgifter. Om du vill haspecifik information om dessa externa underentreprenörer, vänligenkontakta customerservice@bestseller.com.

  5. HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

  Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som detkrävs för att uppfylla det syfte för vilket de samladesin eller för att efterleva lagstadgade krav, t.ex.bokföringsregelverk i de länder där vi bedriververksamhet. När så inte längre är falletraderas informationen automatiskt. 

  Du kan även begära att vi raderar dina personuppgifter.Vi kommer att uppfylla din begäran såvida vi inte ärskyldiga att lagra informationen av juridiska skäl eller om informationenär relevant pga. ett pågåenderättsfall/tvist. 

  6. DINA RÄTTIGHETER

  När vi samlar in och använder dina personuppgifter har duen rad olika dataskyddsrättigheter. Om du vill utövanågon av dessa rättigheter, vänligen skicka invårt online-förfrågningsformulär som duhittar HÄR.

  Du kan läsa mer om dina olika rättigheternedan:

  Rätten till åtkomst

  En av de viktigaste rättigheter du har är rättenatt begära åtkomst till de uppgifter vi har registrerat om dig.Om du begär att få åtkomst, förser vi dig meden kopia av dina personuppgifter.

  Rätten att glömmas bort

  En annan viktig sak när det gäller din relation med ossär att du har rätt att glömmas bort, vilketinnebär att du kan skicka in en begäran om att vi ska radera deuppgifter vi har registrerade om dig. Eventuellt kan vi inte radera dinapersonuppgifter eftersom vi måste lagra vissa uppgifter för attefterleva lagstadgade krav eller för att fastställa,försvara eller utöva juridiska anspråk.

  Rätten att göra invändningar

  Du har rätt att invända mot behandlingen av dinapersonuppgifter på vissa grunder. Exempelvis kan du invända motbehandling av dina personuppgifter för direktamarknadsföringssyften som t.ex. profilering.

  Rätten till korrigering

  Om du anser att de uppgifter vi har registrerade om dig ärfelaktiga eller ofullständiga, vänligen upplys oss om dettaså kommer vi att uppdatera din information.

  Rätten till begränsning

  I kombination med några av dina övrigarättigheter kan du även begära att vi begränsaranvändningen av dina personuppgifter, t.ex. i stället fören fullständig borttagning eller under vår utvärderingav din invändning. 

  Rätten till dataportabilitet

  Du kan skicka en begäran till oss om att få depersonuppgifter du har lämnat till oss utlämnade i ettstrukturerat, allmänt använt och maskinläsligt format ochatt överföra dessa uppgifter direkt till en specifikmottagare.

  Klagomål

  Om du vill lämna in ett klagomål på hur vihanterar dina personuppgifter, kan du alltid kontakta vårtkundtjänstteam. Du kan även lämna in ettklagomål till din lokala dataskyddsmyndighet.